PERTTU-asiakasohjauspalvelu

Perttu-asiakasohjauspalvelu on tarkoitettu kuntien sosiaalitoimien tarjoamien avohuollon tukitoimenpiteiden tueksi ostopalveluna erilaisiin asiakastarpeisiin. Kohderyhmänä ovat syrjäytymisvaarassa olevat alaikäiset lapset, jälkihuollossa olevat nuoret sekä tukea tarvitsevat perheet.

Palvelumuodot

Asiakasohjaus, joka sisältää asiakkaan ja psykiatrian sairaanhoitajan välisiä keskusteluja ja mahdollisen hoidon tarpeen arvioinnin. Psykiatrian sairaanhoitaja on tarvittaessa myös mukana hoidollisten jatkotoimenpiteiden suunnittelun ja seurannan tukena.

Tukihenkilöpalvelu sisältää nuoren ja tukihenkilön välisiä keskusteluja, joiden avulla ohjataan nuorta ratkaisukeskeisin menetelmin elämän eri osa-alueiden hallintaan ja ylläpitämiseen. Tukihenkilönä toimii Siikajoen Nuorisokodin palveluksessa oleva ammattilainen.

Perheisiin ja heidän verkostoihin annettava ohjaus ja neuvonta toteutetaan nuorisokodin perhetyöntekijöiden toimesta.

Palvelua tarjotaan digitaalisten etäyhteyksien avulla, esim. mobiiliyhteyksin tai esim. Teams-tai Skybe-etäyhteyttä apuna käyttäen asiakkaan tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan. Palveluun kuuluu myös lähikontaktit tarvittaessa.

Asiakkaalle laaditaan henkilökohtainen palvelusuunnitelma, jossa määritellään tavoitteet ja sisällöt, palvelun kesto sekä palvelun jälkeinen seuranta ja arviointi. Suunnitelmassa määritellään arvioinnin perusteella myös asiakkaan tarpeiden mukaiset jatkotoimenpiteet.

Muut palvelut

Etäpalveluna tarjotaan myös asiantuntija-ja konsultaatiopalveluita esim. koulujen oppilashuoltoryhmille, kuraattoreille, kuntien sosiaalitoimille, jne.

Lataa PERTTU-asiakasohjauspalvelun esite tästä.